Duchowa Komunia Święta

 

Bez  wątpienia akt duchowej  Komunii Świętej  wyrósł jako owoc  gorącej miłości do  Najświętszej Eucharystii . Tak też było w przypadku świętych którzy , podobnie  jak święta  Teresa od dzieciątka Jezus , św. Faustyna  Kowalska , czy św. Charbel  Makhlouf , uczynili z Eucharystii  punkt centralny każdego dnia swojego życia .

„ Przyjmując Jezusa << by sprawić Mu  przyjemność >> św. Mała Teresa  dobrze wiedziała że jednocześnie  otrzyma od  Zbawiciela  wszystko co potrzebne do życia ; to była właśnie  wartość którą łączyła z przyjmowaniem  Komunii Świętej . Nawet w ostatnim  stadium choroby potrafiła pokonać straszliwe  słabości  i pokusy , by przyjąć Ciało Pańskie . Siostra krytycznie oceniająca taką postawę  usłyszała w odpowiedzi : << Żadne  cierpienie nie jest zbyt  wielkie  by przyjąć Komunię Świętą  bowiem w Niej otrzymujemy Boską Moc >>.”

Patrząc na życie świętego  Charbela  Makhlouf”a  widzimy , że  kwintesencją  jego  świętości  było oparcie swego życia  na Eucharystii .Z tego powodu wolał on  sprawować Najświętszą Ofiarę  o godz. 11 rano , aby wczesnym ranek przeznaczyć na  modlitwę  przygotowawczą , a popołudnie na dziękczynienie  za ten  Najwyższy Akt  Uwielbienia . W przypadku św. Faystyny Kowalskiej  opisane     cierpienia  spowodowane tym, że nie  mogła  przystąpić do  Komunii Św. Sam zaś Jezus  posyłał  aniołów Bożych  z Najświętszym Sakramentem  by jej pragnienie,  spotkania się , z nim  było  zaspokojone .   W  modlitwach  odprawianej od wieków  nowenny do św. Rity  znajdujemy wezwanie:

Oby każde uderzenie  serca  stało się  Duchową Komunią .

Czym wiec jest duchowa komunia Święta ?  W Encyklopedii Katolickiej zredagowanej  pod auspicjami Kardynała  Spellman’ w 1965 roku  czytamy : „ Praktykujący katolicy , z jakiegoś  powodu  nie  mogący przystąpić do komunii Świętej , mogą to uczynić w duchu  przez akt pragnienia . To jest duchowa komunia Święta . Aby otrzymać tę łaskę  konieczna jest żywa wiara  i gorące pragnienie  przystąpienia  do Sakramentu Świętego . Pragnienie to musi być dopełnione  szczerymi aktami wiary , miłości  i dziękczynienia .

Zasługi płynące z duchowej Komunii Świętej , choć nie równe  Sakramentalnej Komunii  Świętej , są jednakże wielkie i owocne . Jeśli  jednak ktoś  pozostaje przy Duchowej Komunii Świętej mogąc przystąpić  do Sakramentalnej Komunii Świętej , pozbawia się tym samym wielkich łask”.

Niektórzy mogą oponować że to mogło być w wiekach średnich , gdyż rzadziej przystępowano do Komunii Świętej  , czy nawet argumentować , że skoro znajdują oni Boga w bliźnich  czy w naturze , to po co kłopotać się o obecność Chrystusa  poza Ofiarą Mszy Świętej  lub gdy nie można przystąpić do Komunii Świętej . O jakże  wielka jest  dziś  ignorancja i brak  miłości do  Najświętszego Sakramentu ! Smutne to jest już nawet , gdy postawa taka wypływa z  ignorancji Obecności  Chrystusa w Eucharystii , jako przewyższającej  każdą inną .  Obecność ta  jest  obecnością  par excellence!  Konsekrowana  Hostia jest prawdziwie Jezusem Chrystusem .   

 Ojciec  Faber , w swym dziele Najświętszy Sakrament , pisze : „ Taki ! Bóg  zamieszkując w Najświętszym Sakramencie dopełnia dzieło miłości . Czym była  Palestyna  wobec  tego ? Przebywa  tam On jako Ojciec między swymi dziećmi ,  jako Odkupiciel dopełniający swe dzieło, jako Uświęciciel  kontynuujący je , jako nasze  Uwielbienie oczekujące  naszego zjednoczenia z Nim i jako Stwórca  udoskonalający i przewyższający w Przeistoczeniu  najdelikatniejsze  procesy  stworzenia , które inaczej pozostały by  niedokończone .Stwórca wszystkich rzeczy jest w Najświętszym Sakramencie  cały i niepodzielny , uwięziony  przez własną nieogarniętą miłość do stworzeń  uczynionych Swą  łaską” .

Św. Katarzyna z Sienny tak pisała na temat Ciała i Krwi Pańskiej : „ Ten pokarm wzmacnia nas  zależnie od pragnienia  osoby przyjmującej , bez różnicy na akt sakramentalny czy duchowy”; w swym dziele  Dialogi  Katarzyna szeroko opisuje  duchową Komunię Świętą .

Niech te przykłady  rozbudzą  w nas  szacunek  do duchowej Komunii Świętej , abyśmy mogli ten skarb przekazywać innym . Kościół  Święty  zachęca  wiernych  do częstej  duchowej Komunii Świętej , udzielając przywilejów odpustowych . Choć  wierni mogą się modlić własnymi słowami , zaleca się jednak następującą modlitwę :

O mój Jezu , wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie.

Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej  duszy .

Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie , przyjdź duchowo do mego serca.

Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się  całkowicie z Tobą ;

nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie .