NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

- Dziewięciu pierwszych piątków miesiąca -


Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii obietnice dla tych, którzy przyjmą Komunię świętą w dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca. Oto one:

1. Wszystkim udzielę łaski, której im potrzeba w ich stanie.
2. Przyniosę pokój ich rodzinom.
3. Pocieszę ich w cierpieniach.
4. Będę ich pewnym schronieniem podczas ich życia, a zwłaszcza w godzinę śmierci.
5. Rozleję obfite łaski na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w moim Sercu źródło i niewyczerpane morze miłosierdzia.
7. Oziębłe dusze zapłoną gorliwością.
8. Gorliwe dusze uczynią szybkie postępy w doskonałości.
9. Błogosławić będę domom, w których obraz mego Serca wystawiony i czczony będzie.
10. Udzielę kapłanom daru poruszania najzatwardzialszych serc.
11. Imiona tych, którzy nabożeństwo to rozszerzają, wypisane są w mym Sercu i nigdy z niego wymazane nie będą.
12. Wszechmocna ma miłość udzieli wszystkim, którzy przez dziewięć po sobie następujących miesięcy w pierwszy piątek przyjmą Komunię świętą, daru prawdziwego żalu w godzinę śmierci -tak, że nie umrą w mojej niełasce, ale przyjmą Sakramenty święte i w ostatniej godzinie bezpieczne znajdą schronienie w mym Sercu.
 

Małgorzata Alacoque urodziła się 22 lipca 1647 r. w Lautecourd we Francji. Była piątym z siedmiorga dzieci. Trzy dni po urodzeniu została ochrzczona. Gdy miała 8 lat, zmarł ojciec i wkrótce dziewczynkę powierzono jako pensjonarkę siostrom klaryskom w Charolles. Tam dwa lata później przyjęła l Komunię świętą i zapragnęła zostać zakonnicą. W 11 roku życia choroba reumatyczna złożyła ją do łóżka na 4 lata. Została uzdrowiona za przyczyną Matki Bożej, gdy ślubowała, że zostanie zakonnicą w zakonie poświęconym Maryi. Rodzice zmarłego ojca, u których mieszkała wraz z matką,
często upokarzali ją i sprzeciwiali się jej powołaniu. W chorobie i trudach życia dojrzewała duchowo, a pociechy szukała jedynie w Bogu. Przy bierzmowaniu w 1669 r. przyjęła imię Maria.
Dopiero gdy miała 24 lata, mogła wstąpić do wymarzonego zakonu, było to Zgromadzenie Sióstr Nawiedzenia (wizytek) w Paray-le-Monial. 25 września 1671 r. otrzymała habit, a 6 września 1672 r. złożyła śluby zakonne.
Tutaj Jezus objawiał się Małgorzacie Marii i przekazywał swoje orędzie. Stała się narzędziem w wypełnianiu Bożych planów -szerzenia czci Bożego Serca i miłowania Go.
Małgorzata Maria napotykała wiele trudności w wypełnianiu Bożego posłannictwa, ale jej pobożność i wytrwałość została nagrodzona. W 1686 r. rozpoczęto budowę kaplicy Najświętszego Serca Jezusa, którą poświęcono 7 września 1689 r. Również w innych miejscowościach zaczęto czcić Serce Jezusa. 4
W czerwcu 1690 r. Małgorzata Maria przepowiedziała swoją bliską śmierć. Nikt w to nie uwierzył, gdyż miała dopiero 43 lata.
8 października zachorowała, lecz lekarz nie obawiał się o jej życie. 16 października przyjęła Komunię świętą, ale tylko ona wiedziała, że to jest wiatyk - Komunia święta dla umierających. Umarła niespodziewanie następnego dnia. Gdy ludzie dowiedzieli się o jej śmierci, orzekli - umarła święta - i zaczęli modlić się do niej, prosząc o wstawiennictwo.
W 1765 r. papież Klemens XIII pozwolił odprawiać nabożeństwa do Serca Pana Jezusa w Polsce. Papież Pius IX w 1864 r. beatyfikował (ogłosił błogosławioną) Małgorzatę Marię, a w 1856 r. zezwolił na kult Serca Pana Jezusa na całym świecie. W 1920 r. papież Benedykt XV kanonizował błogosławioną Małgorzatę Marię (ogłosił świętą). Od tej pory cześć oddawana Bożemu Sercu rozszerza się w całym świecie.

 

NABOŻEŃSTWO DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: „Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał". Maryja powiedziała: „Córko moja, spójrz,
-Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".
i Dlaczego pięć sobót I wynagradzających?

Przypomnijmy sobie intencje związane z nabożeństwem pierwszych sobót. ' W jednym ze swych listów Siostra Łucja pisze o tym, co zostało jej objawione.
- „Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:
1. obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2. przeciw Jej Dziewictwu,
3. przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
4. obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
5. bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach".
Pierwszosobtni rachunek sumienia
"Może należałoby uzupełnić rachunek sumienia spojrzeniem na swe postępowanie w świetle tego, co obraża Niepokalane Serce Maryi? Pomoże nam to w pełniejszym zjednoczeniu z Bogiem - na wzór Maryi. Poniższy rachunek sumienia nie stawia wszystkich pytań
związanych z grzechami przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, ale nawet niewielka próba oceny naszego stosunku do Matki Najświętszej może nam pomóc w lepszym umiłowaniu Maryi.
...przeciw Dziewictwu
- Czy znam treść dogmatu o wieczystym Dziewictwie Maryi i rozumiem jego znaczenie? Czy umiem go bronić?
- Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Maryję zawsze Dziewicę? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?
- Czy Maryja Dziewica jest dla mnie wzorem traktowania nie tylko mojego ciała, ale i mojej duszy?

 

Pierwszosobotni rachunek sumienia

 Może należałoby uzupełnić rachunek sumienia spojrzeniem na swe postępowanie w świetle tego, co obraża Niepokalane Serce Maryi? Pomoże nam to w pełniejszym zjednoczeniu z Bogiem - na wzór Maryi. Poniższy rachunek sumienia nie stawia wszystkich pytań związanych z grzechami przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, ale nawet niewielka próba oceny naszego stosunku do Matki Najświętszej może nam pomóc w lepszym umiłowaniu Maryi.

 

I-przeciw Niepokalanemu Poczęciu

- Czy znam treść prawdy o Niepokalanym Poczęciu? Czy rozumiem jej sens i znaczenie dla Kościoła i dla każdego człowieka? Czy umiem jej bronić?

- Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Niepokalane Poczęcie Maryi? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?

- Czy Maryja Niepokalana jest moim wzorem w dążeniu do świętości?

- Może poprzez złożone przyrzeczenia, śluby, przynależność do bractwa czy stowarzyszenia jestem zobowiązany do obrony dogmatu o Niepokalanym Poczęciu? Czy wywiązuję się ze swych zobowiązań?

- Czy szanuję i kocham każde poczęte życie? Czy widzę w nim dar Boga?

- Czy przeciwstawiam się polityce antyro-dzinnej zmierzającej do ograniczenia liczby urodzeń?

- Czy szanuję i kocham moich rodziców za dar poczęcia?

II- przeciw Dziewictwu

- Czy znam treść dogmatu o wieczystym Dziewictwie Maryi i rozumiem jego znaczenie? Czy umiem go bronić?

- Czy w swoich modlitwach uwielbiam Boga za Maryję zawsze Dziewicę? Czy modlę się do Niej pod tym tytułem?

- Czy Maryja Dziewica jest dla mnie wzorem traktowania nie tylko mojego ciała, ale i mojej duszy?

 - Czy jako rodzic wychowuję swoje dzieci w szacunku do czystości?

- Czy uznaję naukę Kościoła związaną z pożyciem przed- i pozamałżeńskim?   

  - Czy postępuję według jej wskazań?

- Czy szanuję czystość, czy uznaję ją za cnotę?

- Czy przeciwstawiam się tendencjom do ośmieszania dziewictwa?

III - przeciw Bożemu Macierzyństwu

- Czy znam treść dogmatu o Bożym Macierzyństwie? Czy rozumiem jego sens i znaczenie dla Kościoła i dla każdego człowieka? Czy umiem go bronić?

- Czy w swoich modlitwach uwielbiam Pana za Wcielenie Syna Bożego? Czy modlę się do Maryi pod tytułem Bożej Rodzicielki?

- Czy życie człowieka jest dla mnie świętością? Czy służę mojemu Panu w bliźnich?

- Czy macierzyństwo jest dla mnie wspaniałym darem Bożym?

IV- przeciw maryjnemu wychowaniu dzieci

- Czy Maryja jest dla mnie wzorem w wychowywaniu dzieci? Czy umiem bronić Maryi jako modelu wychowania?

- Czy staram się przekazać dzieciom niepopularne wartości, takie jak pokora, służba, posłuszeństwo i oddanie Bogu?

- Czy moje wychowanie podporządkowuję sukcesowi na tym świecie, zamiast przygotować dzieci do „gromadzenia skarbów w niebie"? Czy pozwalam, aby dzieci stawiały sobie za wzór idoli kreowanych przez świat mediów?

- Czy uczę dzieci miłości i cci do Matki Najświętszej?

- Czy rozmawiam z nimi o Matce Bożej i uczę je, jak bronić Jej w środowisku, które usiłuje wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Maryi?

 

V - przeciw Maryjnym wizerunkom

- Czy dobrze rozumiem naukę Kościoła o obrazach Matki Bożej i umiem jej bronić?

- Czy w moim domu wisi obraz Matki Bożej? Czy pamiętam o nim? Czy jest on dla mnie znakiem obecności Maryi w moim domu? Czy przypomina mi o obowiązku modlitwy do Matki Zbawiciela?

- Czy dbam o przydrożną kapliczkę maryjną?

- Czy nie wstydzę się ośmieszanej przez wielu pobożności ludowej?

- Czy czynię maryjne obrazy przedmiotem handlu i zarobku?

 

Elementy nabożeństwa  

 I. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca

 Zalecane jest, by spowiedź miała miejsce w pierwszą sobotę, nie jest to jednak warunek ważności odprawiania nabożeństwa pierwszych sobót. Można przystąpić do sakramentu pojednania kilka dni wcześniej. Czytamy w zapiskach wizjonerki z Fatimy, że Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę, i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział:

„Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują, i że mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi".

W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag wobec Niepokalanego Serca Maryi, o których mówi Jezus, lub za każdym razem wynagradzać za zniewagi w ogólności. Można wzbudzić intencję podczas przygotowywania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:

Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas".

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi".

 II. Komunia święta w pierwszą sobotę miesiąca

 Po przyjęciu Komunii świętej należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub podobną modlitwę:

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga ! Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem, pragnę wynagradzać  Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. ,

Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje, l właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen".       

III. Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca         '

Dla ważności nabożeństwa pierwszych sobót wystarczy odmówić jedną część Różańca, czyli pięć wybranych tajemnic.

Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę - Akt wynagrodzenia:

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,.

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i pomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".

 Zaleca się odmawianie specjalnego Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykły Różaniec, z tym że w Zdrowaś Maryjo po słowach „...teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen" włącza się poniższe wezwania, w każdej tajemnicy inne.      . ^

1. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!

2. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!

3. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!

4. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!

5. Prosimy: Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

IV. Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca

To najtrudniejszy - i najważniejszy! - element nabożeństwa. Ten, kto przyjmie zaproszenie Maryi do uczestnictwa w Jej rozmyślaniu, stanie sję uczestnikiem kontemplacji oblicza Chrystusa wspólnie z Matką Najświętszą!

 

o. Luis Kondor SVD, wicepostulator ds. kanonizacji Hiacynty i Franciszka, Fatima, Portugalia