NABOŻEŃSTWO    DO     MIŁOSIERDZIA     BOŻEGO

 

PIEŚŃ:     Jezu  ufam  tobie ...

              

          KORONKA   DO   MIŁOSIERDZIA   BOŻEGO

NA POCZĄTKU : Ojcze  nasz ...,Zdrowaś  Maryjo..., Wierzę w  Boga.

 

NA  DUŻYCH  PACIORKACH: Ojcze  Przedwieczny , ofiaruję  ci ciało Krew  , dusze i  Bóstwo ,najmilszego Syna  Twojego , a Pana  naszego Jezusa Chrystusa , na  przebłaganie za grzech nasze  i całego świata .

 

NA  MAŁYCH PACIORKACH : Dla jego  bolesnej  męki , miej miłosierdzie dla  nas i całego świata.

 

NA  ZAKOŃCZENIE : Święty Boże ,Święty Mocny , Święty Nieśmiertelny , zmiłuj się  nad

nami  i nad  całym  światem (3 razy).

 

             LITANIA  DO  MILOSIERDZIA    BOŻEGO 

 

Kyrie  , elejson , Chryste , elejson , Kyrie  elejson

Chryste, usłysz  nas , Chryste wysłuchaj .

Ojcze z nieba , Boże -  zmiłuj się nad nami.

Synu ,Odkupicielu świata , Boże - zmiłuj  się nad  nami .

Duchu Święty Boże -  zmiłuj  się  nad nami.

Święta Trójco  , jedyny Boże - zmiłuj  się nad  nami.

Miłosierdzie Boże , najwyższy przymiocie Stwórcy ---   UFAMY  TOBIE !

Miłosierdzie Boże ,niezgłębiona  miłości Uświęciciela

 Miłosierdzie Boże ,niepojęta tajemnico Trójcy  Świętej

Miłosierdzie Boże ,wyrazie największej potęgi Boga

Miłosierdzie Boże ,w stworzeniu duchów niebieskich

Miłosierdzie Boże ,powołujące  nas  z nicości do istnienia

Miłosierdzie Boże ,ogarniające  wszechświat cały

Miłosierdzie Boże ,darzące nas życiem nieśmiertelnym

Miłosierdzie Boże ,chroniące nas  przed zasłużonymi karami

Miłosierdzie Boże ,dźwigające  nas z nędzy grzechu

Miłosierdzie Boże , usprawiedliwiające  nas  w  słowie wcielonym

Miłosierdzie Boże ,wypływające  z  ran Chrystusowych 

Miłosierdzie Boże ,tryskające z Najświętszego Serca  Jezusowego 

Miłosierdzie Boże ,dające nam Najświętszą Maryję Pannę  za Matkę  Miłosierdzia 

Miłosierdzie Boże ,w objawieniu  tajemnic Bożych

Miłosierdzie Boże , w ustanowieniu  Kościoła  powszechnego 

Miłosierdzie Boże ,w  ustanowieniu  sakramentów  świętych

Miłosierdzie Boże ,przede wszystkim  w sakramencie chrztu i pokuty

Miłosierdzie Boże ,w sakramencie  ołtarza  i kapłaństwa

Miłosierdzie Boże ,w powołaniu nas do wiary świętej  

Miłosierdzie Boże ,w nawróceniu grzeszników

Miłosierdzie Boże ,w uświęcaniu sprawiedliwych

Miłosierdzie Boże ,w udoskonaleniu świętobliwych

Miłosierdzie Boże ,zdroju chorych i cierpiących

Miłosierdzie Boże ,ukojenie serc udręczonych 

Miłosierdzie Boże ,nadziejo dusz zrozpaczonych

Miłosierdzie Boże ,towarzyszące wszystkim ludziom  zawsze i wszędzie 

Miłosierdzie Boże ,uprzedzające nas łaskami

Miłosierdzie Boże ,pokoju konających 

Miłosierdzie Boże , rozkoszy niebiańska zbawionych

Miłosierdzie Boże ,ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych 

Miłosierdzie Boże ,korono Wszystkich Świętych

Miłosierdzie Boże , niewyczerpalne źródło cudów

 

Baranku Boży , który  okazałeś największe  miłosierdzie  w  odkupieniu świata na krzyżu –

przepuść  nam  Panie.

 

Baranku Boży , który się  miłosiernie ofiarowujesz  za nas w każdej Mszy świętej –

wysłuchaj  nas Panie.

 

Baranku Boży , który z nieprzebranego miłosierdzia  gładzisz grzechy nasze –

zmiłuj się nad nami .

 

K. Miłosierdzie Boże  ponad  wszystkie dzieła  jego .

W. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy .

 

 

MÓDLMY  SIĘ :

Boże , w którym miłosierdzie  jest niezgłębione , a skarby litości nieprzebrane , wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie  Twoje , byśmy nigdy , nawet w największych trudnościach  nie poddawali się rozpaczy , lecz zawsze ufnie zgadzali się z wola Twoją , która jest samym miłosierdziem . Przez  Pana naszego Jezusa Chrystusa , Króla  miłosierdzia , który z Tobą  i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki  wieków . Amen

 

                 AKT  ODDANIA  SIĘ  MIŁOSIERDZIU   BOŻEMU

 

O najmiłosierniejszy Jezu , Twoja dobroć jest nieskończona , a skarby łask  nieprzebrane .

Ufam bezgranicznie  Twojemu miłosierdziu , które ogarnia wszystkie dzieła  Twoje . Oddaję się  Tobie bezgranicznie i bez zastrzeżeń , ażeby w ten sposób  móc żyć i  dążyć do  chrześcijańskiej  doskonałości .

     Pragnę szerzyć  Twoje  miłosierdzie poprzez  spełnianie  dzieł miłosierdzia , tak wobec duszy  jak i ciała , zwłaszcza  starając  się  o nawrócenie grzeszników , niosąc  pociechę  potrzebującym  pomocy  , chorym i strapionym . Strzeż  mnie więc  o Jezu , jako własności  swojej i  chwały swojej .  Jakkolwiek  czasami  drżę  ze strachu , uświadamiając  sobie  słabość  moją , to  jednocześnie  mam  bezgraniczną  ufność  w Twoje  miłosierdzie . Oby wszyscy  ludzie  poznali  zawczasu  nieskończoną  głębię Twojego  miłosierdzia  , zaufali

Mu  i  wysławiali  Je  na wieki  . AMEN .

 

PIEŚ  NA  ZAKOŃCZENIE : Pobłogosław  Jezu  drogi ...