RÓŻANIEC     NOWEGO   WIEKU  

Proszę .... weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca , odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego .

 

                                                                                                        Jan  Paweł  II

 

 

Różaniec  do  Najświętszej  Maryi  Panny .

Różaniec  jest  nie tylko  modlitwą  ustną  ,  ale  głównie  modlitwą  myślną  . W czasie  jej  trwania  rozważamy   w dwudziestu  jej  tajemnicach  życie  Pana  Jezusa , w  którym  brała żywy udział  Matka  Najświętsza .  Uroczystym  czasem  wspólnej  modlitwy  różańcowej  jest   miesiąc  październik  .  Różaniec  jest  znaną  i  ulubioną modlitwą  wiernych  .

 

Sposób  odmawiania  różańca  :

Przeżegnawszy  się  odmów  :  Wierzę w Boga  itd.. ,trzymając w ręku  krzyżyk różańcowy, ,przy pierwszym  ziarnku mów : Ojcze  nasz itd., przy  następcach  trzech—Zdrowaś Maryjo itd.,

 

Tajemnice  radosne 

 

Tajemnica  I  :  Zwiastowanie.

 

W  I  tajemnicy     rozważamy  ,  jak  Archanioł   Gabriel  zwiastował  Najśw. Maryi  Pannie, że  będzie  Matką  Zbawiciela  za  sprawą  Ducha  Świętego .  Prosimy o łaskę  naśladowania  Maryi  w  cnocie  pokory  .

 

Na  dużym paciorku( ziarnku)   Ojcze  nasz..,  na  małych   paciorkach(ziarnkach)10 razy

Zdrowaś  Maryjo...,   na koniec Chwała Ojcu i  Synowi i  Duchowi Świętemu....

 

Tajemnica II  : Nawiedzenie  św.  Elżbiety .

 

W  tajemnicy  II  rozważamy , jak  Najśw.  Maryja  Panna  po  zwiastowaniu  anielskim  poszła  w góry  nawiedzić  św. Elżbietę  .  Prosimy  o łaskę  naśladowania  Maryi  w  cnocie   chrześcijańskiej  miłości  bliźniego  .

 

Na dużym  paciorku  ( ziarnku)  Ojcze  nasz..,  na  małych  paciorkach (ziarnkach) 10 razy

Zdrowaś  Maryjo..,  na koniec  Chwała  Ojcu  i  Synowi  i Duchowi Świętemu...

 

Tajemnica  III  Narodzenie  Pana  Jezusa .

 

W   tajemnicy  III rozważamy , jak  Dzieciątko  Jezus  narodziło  się  w  stajence  Betlejemskiej  z  Maryi  Panny i  zostało  położone  w   żłobku . Prosimy  o  umiłowanie  ubóstwa .

 

Na dużym  paciorku(ziarnku) Ojcze nasz  .., na małych paciorkach(ziarnkach) 10 razy

Zdrowaś Maryjo.., na koniec Chwała Ojcu i Synowi  i  Duchowi Świętemu...

 

Tajemnica  IV : Ofiarowanie  Pana  Jezusa .

 

W  tajemnicy  IV  rozważamy  ,  jak  Najśw.  Maryja  Panna  i  św. Józef  opiekun   ofiarowali  Dzieciątko  Jezus  w  świątyni  jerozolimskiej  Bogu  Ojcu  ,  40 – go  dnia  po  Narodzeniu  .

Prosimy  o  łaskę  naśladowania  Maryi  w   cnocie  posłuszeństwa .

 

Na dużym paciorku  (ziarnku) Ojcze nasz .., na małych  paciorkach (ziarnkach) 10 razy

Zdrowaś  Maryjo .., na  koniec Chwała  Ojcu i  Synowi i  Duchowi  Świętemu...

 

 

Tajemnica  V : Znalezienie  Pana  Jezusa  .

 

W  tajemnicy  V   rozważamy   ,  jak   Najśw.   Maryja   Panna   i   św.   Józef    znaleźli      12-- letniego  Pana  Jezusa  w  świątyni  jerozolimskiej.  Prośmy  o  pobożność  i  gorliwość  w  słuchaniu    Pana  Jezusa .

 

Na dużym paciorku (ziarnku) Ojcze  nasz .., na małych paciorkach  (ziarnkach) 10 razy 

Zdrowaś Maryjo.., na  koniec  Chwała  Ojcu i  Synowi i  Duchowi Świętemu..

 

 

Tajemnice światła 

 

Tajemnica I: Chrzest Pana  Jezusa w Jordanie 

 

W tajemnicy I rozważamy jak Jezus ,jedyny niewinny przyjmuje nasze grzechy i schodzi do wody na znak oczyszczenia. Bóg  Ojciec ogłasza Go Synem  umiłowanym  i posyła w Duchu Świętym ,abyśmy Go słuchali . 

 

Na dużym paciorku  (ziarnku) Ojcze nasz .., na małych  paciorkach (ziarnkach) 10 razy

Zdrowaś  Maryjo .., na  koniec Chwała  Ojcu i  Synowi i  Duchowi  Świętemu...

 

Tajemnica II: Objawienie Siebie na weselu  w Kanie Galilejskiej.

 

W tajemnicy II rozważamy jak Jezus przemienia wodę w wino ,a tym samym objawia Swoje Bóstwo . Maryja pierwsza nie tylko w niego uwierzyła , ale Mu zawierzyła . I dlatego z ufnością mówi : zróbcie wszystko cokolwiek wam powie . Na jej słowa Jezus wzywa swą Boska moc , aby ulżyć ludzkim kłopotom .

 

Na dużym paciorku  (ziarnku) Ojcze nasz .., na małych  paciorkach (ziarnkach) 10 razy

Zdrowaś  Maryjo .., na  koniec Chwała  Ojcu i  Synowi i  Duchowi  Świętemu...

 

Tajemnica III: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

 

W tajemnicy III rozważamy jak  Pan Jezus w pierwszym publicznym wystąpieniu mówi słowa :   BLISKIE  JEST KRÓLESTWO  BOŻE . NAWRACAJCIE SIĘ  I WIERZCIE W EWANGELIĘ . Wkrótce potem zachęca do nawrócenia  oraz słowa Miłosierdzia usłyszy  paralityk  oraz grzeszna kobieta : odpuszczają ci się twoje grzechy . 

 

Na dużym paciorku  (ziarnku) Ojcze nasz .., na małych  paciorkach (ziarnkach) 10 razy

Zdrowaś  Maryjo .., na  koniec Chwała  Ojcu i  Synowi i  Duchowi  Świętemu...

 

Tajemnica IV : Przemienienie na Górze Tabor . 

 

W tajemnicy IV rozważamy jak Pan Jezus bierze umiłowanych uczniów Piotra ,Jakuba  i Jana  na Górę Tabor i ukazuje im  Swoje  Bóstwo . Zachwyt uczniów jest tak wielki , że chcą pozostać tam na stałe . Jeszcze nie wiedzą , że droga Jezusa do chwały prowadzić będzie  również przez cierpienia  Ogrójca . Takie są drogi ludzkiego życia - przez krzyż  do światła .

 

  

Na dużym paciorku  (ziarnku) Ojcze nasz .., na małych  paciorkach (ziarnkach) 10 razy

Zdrowaś  Maryjo .., na  koniec Chwała  Ojcu i  Synowi i  Duchowi  Świętemu..

 

Tajemnica V : Ustanowienie Eucharystii 

 

W tajemnicy V rozważamy jak Pan Jezus , po cudzie rozmnożenia chleba powiedział : kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew  ma życie wieczne.  

Na ostatniej wieczerzy uczniowie otrzymali Jego Ciało i Krew oraz usłyszeli polecenie : czyńcie to na Moją pamiątkę . Kościół wypełnia to polecenie od dwóch tysięcy lat i stale zaprasza nas na ucztę przy Eucharystycznym stole .

 

 

Na dużym paciorku  (ziarnku) Ojcze nasz .., na małych  paciorkach (ziarnkach) 10 razy

Zdrowaś  Maryjo .., na  koniec Chwała  Ojcu i  Synowi i  Duchowi  Świętemu..

 

 

Tajemnice bolesne

 

Tajemnica  I : Modlitwa  Pana  Jezusa  w  Ogrójcu

 

W  tajemnicy  I  rozważamy , jak  Pan  Jezus  , przez  gorzką  mękę  Swoją  w  Ogrójcu , 

krwawym  potem  się  zalewał .Prośmy  o  serdeczny  żal  za grzechy  nasze  .

 

Na dużym paciorku  (ziarnku) Ojcze  nasz  .., na  małych  paciorkach  (ziarnkach)10 razy

Zdrowaś  Maryjo.., na koniec Chwała Ojcu i  Synowi i  Duchowi  Świętemu ...

 

Tajemnica  II : Biczowanie  .

 

W tajemnicy  II  rozważamy  , jak  Pan   Jezus  był  okrutnie  biczowany  .  Prośmy  o  męstwo  w  cierpieniach .

 

Na  dużym  paciorku

(ziarnku)  Ojcze nasz ..,na  małych  paciorkach (ziarnkach) 10 razy

Zdrowaś  Maryjo .., na  koniec Chwała  Ojcu  i Synowi  i  Duchowi  Świętemu ...

 

Tajemnica  III : Cierniem  ukoronowanie .

 

W  tajemnicy  III  rozważamy , jak  Pan  Jezus  był  okrutnie  cierniem  koronowany  .

Prosimy  o  chętne  poświęcanie  się  dla  drugich  .

 

Na dużym paciorku  (ziarnku) Ojcze nasz ..,na małych  paciorkach  (ziarnkach)  10 razy

Zdrowaś  Maryjo .., na koniec Chwała  Ojcu  i  Synowi  i  Duchowi  Świętemu...

 

Tajemnica   IV : Niesienie  krzyża  .

 

W tajemnicy  IV rozważamy , jak  Pan  Jezus  po  kilkakroć   pod  krzyżem  upadał  .

Prosimy  Boże  o  cnotę  cierpliwości  .

 

Na  dużym  paciorku  (ziarnku)  Ojcze  nasz .., na  małych paciorkach (ziarnkach)  10 razy

Zdrowaś Maryjo ..,na  koniec Chwała  Ojcu  i  Synowi  i Duchowi  Świętemu ...

 

Tajemnica V : Ukrzyżowanie .

 

W tajemnicy  V  rozważamy , jak  Pan  Jezus  do  krzyża  został  przybity  i  na  krzyżu  między  dwoma  łotrami  zawieszony, skonał  .  Prośmy  o  chętne  spełnianie woli   Bożej ,  

o  gorącą  miłość  ku  Bogu  który  nas  tak  umiłował   .

 

 

Na dużym  paciorku (ziarnku) Ojcze  nasz .., na małych  paciorkach (ziarnkach) 10  razy

Zdrowaś Maryjo.., na koniec  Chwała Ojcu i  Synowi  i Duchowi  Świętemu ...

Tajemnice  chwalebne  

Tajemnica  I :  Zmartwychwstanie

 

W  tajemnicy  I  rozważamy  ,  jak   Pan  Jezus  trzeciego  dnia   po  śmierci  chwalebnej  z  grobu  zmartwychwstał .  Prośmy  o  łaskę  prawdziwego  powstania  z   wad  naszych  .

 

Na  dużym  paciorku (ziarnku) Ojcze  nasz  .., na  małych  paciorkach(ziarnkach) 10 razy

Zdrowaś Maryjo  .., na  koniec  Chwała  Ojcu i Synowi i  Duchowi  Świętemu  ...

 

Tajemnica II  : Wniebowstąpienie .

 

W tajemnicy  II  rozważamy ,  jak  Pan  Jezus  40- go  dnia  po  Zmartwychwstaniu   chwalebnie  do  nieba  wstąpił  .  Prosimy  Cię   Boże  o   nasze   zbawienie .

 

Na  dużym paciorku(ziarnku) Ojcze nasz .., na  małych  (paciorkach)   10  razy

Zdrowaś  Maryjo .., na  koniec  Chwała Ojcu i  Synowi i  Duchowi  Świętemu...

 

Tajemnica  III : Zesłanie  Ducha  Świętego  .

 

W  tajemnicy  III  rozważamy  jak  Pan  Jezus    50- go  dnia  po  Zmartwychwstaniu  zesłał  

Ducha  Świętego  .  Prosimy  o  utrzymanie  się  w  łasce   uświęcającej  i  o  siedem  darów 

Ducha  Świętego .

 

Na dużym paciorku  (ziarnku)  Ojcze  nasz ..,  na  małych  paciorkach (ziarnkach) 10 razy

Zdrowaś  Maryjo..,  na koniec  Chwała  Ojcu  i  Synowi  i  Duchowi Świętemu  ...

 

Tajemnica  IV  : Wniebowzięcie  Najświętszej   Maryi   Panny  .

 

W  tajemnicy IV  rozważamy  Pan  Jezus  Najśw.  Maryję  po  Jej  zaśnięciu  chwalebnie  z  duszą  i  ciałem  wziął  do  nieba  .  Prosimy  o  szczęśliwą  śmierć  za  Przyczyną  Maryi .

 

Na dużym  paciorku (ziarnku)  Ojcze  nasz ..,  na  małych  paciorkach (ziarnkach) 10 razy

Zdrowaś Maryjo  .., na  koniec  Chwała Ojcu  i  Synowi  i  Duchowi  Świętemu ...

 

Tajemnica  V  :  Ukoronowanie  Najświętszej   Maryi   Panny .

 

W  tajemnicy  V  rozważamy ,  jak   Pan   Jezus    Maryję   Pannę  w   niebie  ukoronował   na 

Królową  nieba  i  ziemi .  Bądźmy  gorącymi  czcicielami  tej  Najchwalebniejszej  Królowej 

I  pokładajmy  niezachwianą  ufność  w  Bożą  i  Jej  opiekę  .

 

Na  dużym   paciorku (ziarnku) Ojcze nasz..,  na małych  paciorkach (ziarnkach)10 razy

Zdrowaś Maryjo .., na koniec  Chwała Ojcu  i  Synowi  i Duchowi  Świętemu ...

 

 

Piętnaście   Obietnic   Za        Odmawianie   Różańca   Świętego

Słowa  Matki  Bożej  ,  Fatima  1917 r.

 

  1.    Ktokolwiek   będzie  mi służył  przez  odmawianie  Różańca   otrzyma   wyjątkowe  łaski .

2.      Obiecuję  Moją  specjalną  obronę  i  największe  łaski  wszystkim  tym , którzy  będą  odmawiać Różaniec.

3.      Różaniec  stanie  się  groźną  bronią  przeciwko  piekłu , zniszczy , pomniejszy grzechy  , zwycięży  heretyków  .

4.      Spowoduje  on , że cnoty  i  dobre  dzieła  zakwitną  ; otrzyma  on obfite  przebaczenie dla  dusz ;odciągnie serca  ludu  od  umiłowania  świata  i  jego  marności  ; podniesie  je  do  pożądania  rzeczy  wiecznych . Och , taka  dusza  uświęci  siebie  tym  sposobem .

5.      Dusza , która  poleci  Mi  się przez  medytację  Różańca  nie  zginie .

6.      Ktokolwiek będzie  odmawiał  Różaniec  i  odda  się  rozmyślaniu   nad  jego  świętymi  tajemnicami , nigdy  nie  będzie  pokonany  przez  niepowodzenia . Bóg  nie  będzie  go karał  w  Swojej  sprawiedliwości , nie  zginie  śmiercią  niespodziewaną  ;jeżeli  będzie  sprawiedliwym , wytrwałym  w  łasce  Bożej  i  będzie  godnym  życia  wiecznego .

7.      Ktokolwiek  będzie  miał  prawdziwe  nabożeństwo   do  Różańca – nie  umrze  bez  sakramentów  Kościoła .

8.      Wierni  w  odmawianiu  Różańca  będą  mieli  w  życiu  i przy  śmierci  światło  Boże i  pełnię  Jego  łaski.

9.      Uwolnię  z  czyśćca  tych  , którzy  mieli  nabożeństwo   do  Różańca   św.

10.  Wierne  dzieci  Różańca   zasłużą  na  wysoki stopień  w  chwały  w  niebie  .

11.  Otrzymacie  wszystko  o  co  prosicie  przez  odmawianie  Różańca  .

12.  Wszystkich  , którzy  rozpowszechniają  Różaniec  będę  wspomagała  w  ich  potrzebach .

13.  Otrzymałam  od  Mojego  Boskiego  obietnicę  , że  wszyscy  obrońcy  Różańca   będą  mieli  za  wstawienników   cały  Dwór Niebieski  w  czasie  ich życia  i  w godzinę  śmierci .

14.  Wszyscy   którzy  odmawiają  Różaniec    moimi   synami  i  braćmi  Mojego  Jedynego  Syna  Jezusa  Chrystusa.

15.  Nabożeństwo  do  Różańca  jest  wielkim  znakiem  przeznaczenia  do  nieba .    

 

 

 

 

 

 

wstecz